REGULAMIN

ZAWIERANIA UMOWY CZŁONKOWSKIEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ENERGY PROFIT SP. Z.O.O SP. K. ZWANEJ DALEJ ENERGY CLUB

(„Regulamin”)

obowiązuje od dnia 15 luty 2018 roku

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady stosowane przez ENERGY PROFIT SP. Z.O.O SP. K. (zwanej dalej EnergyClub) przy zawieraniu z EnergyClub umów członkostwa i korzystania z klubu fitness, zwanych dalej „Umowami Członkowskimi”. Energy Profit ma adres Gdynia ul. Tadeusza Wendy 15, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000560896, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5862297696.
 2. Regulamin dotyczy umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej energy-club.pl, na której udostępniony jest profil transakcyjny systemu efitness, zwanej dalej „Stroną Transakcyjną” – koszt transmisji danych zgodny ze stawką operatora, z którego usług się korzysta. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Regulamin udostępniany jest także dodatkowo w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i
 3. Operatorem Strony Transakcyjnej jest
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Członkowskich zawieranych przez klientów z EnergyClub w celu korzystania z klubu fitness prowadzonego przez EnergyClub oraz związanych z tym usług z zakresu zdrowia i sportu świadczonych przez EnergyClub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Niniejszy Regulamin jest częścią Umowy Członkowskiej w sytuacji zawarcia jej na odległości z wykorzystaniem Strony Transakcyjnej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy niektóre postanowienia Umowy Członkowskiej stałyby w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia Regulaminu zastępują ogólne postanowienia Umoczy Członkowskiej.
 • 2

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, która zawiera z EnergyClub Umowę Członkowską.
 2. Proces Zamówienia – proces zawierania Umowy Członkowskiej na Stronie Transakcyjnej poprzez przekazanie przez Klienta niezbędnych danych i informacji związanych z Umową Członkowską, wybór rodzaju Umowy Członkowskiej oraz złożenie oświadczeń w formie
 3. Klub – Lokal sportowo rekreacyjny prowadzony przez EnergyClub.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

Członkowskiej, określające ofertę oraz rodzaj i warunki wybranej usługi.

 1. Konto Klienta – indywidualne wirtualne konto Klienta zakładane w ramach Strony Transakcyjnej w

trakcie Procesu Zamówienia.

 • 3

Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Członkowskiej

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Członkowskiej należy przejść Proces Zamówienia postępując zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na Stronie Transakcyjnej oraz uzupełniając niezbędne dane oraz składając wymagane prawem, Regulaminem lub Umową Członkowską oświadczenia, a w szczególności Klient:
  1. wybrać konkretną ofertę, w ramach której ma zostać zawarta z EnergyClub Umowa Członkowska,
  2. wypełnić formularz stanowiący element Procesu Zamówienia,
  3. powinien zapoznać się z Regulaminem, jak również musi potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” odpowiedniego „kwadracika” (pola) ” na Stronie Transakcyjnej w trakcie Procesu Zamówienia, odpowiadającemu zapoznanie się z regulaminem,
  4. zapoznać się z oświadczeniami pojawiającymi się w trakcie Procesu Zamówienia i zaakceptować ich treść w celu zawarcia Umowy w przypadku oświadczeń wymaganych Umową Członkowską oraz dokonać decyzji o akceptacji oświadczenia lub braku akceptacji oświadczenia w przypadku oświadczeń dobrowolnych, których złożenie nie jest warunkiem zawarcia Umowy Członkowskiej,
  5. zapoznać się i zaakceptować wygenerowaną Umowę Członkowską poprzez „kliknięcie” opcji

akceptuję Umowę Członkowską z obowiązkiem zapłaty”, który to etap kończy Proces

Zamówienia po stronie Klienta.

 1. EnergyClub potwierdza przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy Członkowskiej niezwłocznie po zarejestrowaniu Zamówienia poprzez przesłanie stosownej informacji Klientowi na podany przez niego w trakcie Procesu Zamówienia adres poczty elektronicznej (email) wraz z załączoną do wiadomości Umową Członkowską w postaci pliku „pdf”, zwany dalej „Potwierdzeniem Zamówienia”.
 2. Przyjęcie Zamówienia przez Jatomi i zawarcie Umowy Członkowskiej następuje z chwilą dokonania przez Klienta akceptacji Umowy Członkowskiej zgodnie z ust. 1 pkt e) powyżej wraz z obowiązkiem dokonania zapłaty zgodnie z treścią Umowy Członkowskiej i potwierdzeniu Zamówienia przez Jatomi zgodnie z ust. 2 powyżej. Dniem zawarcia Umowy Członkowskiej jest dzień Potwierdzenia Zamówienia przez Jatomi. Skuteczne dokonanie płatności nie jest warunkiem zawarcia Umowy Członkowskiej, jej dokonanie jest jednak obowiązkiem Klienta zgodnie z Umową Członkowską i niniejszym
 3. Skuteczne zakończenie Procesu Zamówienia, tj. zaakceptowanie przez Klienta Umowy Członkowskiej, zgodnie z ust. 1 lit. e) powyżej, wygenerowanej przez Stronę Transakcyjną w oparciu o ofertę Jatomi wybraną przez Klienta oraz zgodnie z danymi podanymi przez Klienta i złożonymi przez niego oświadczeniami, skutkuje automatycznym wygenerowaniem przez Stronę Transakcyjną Konta
 4. Możliwości zalogowania się przez Klienta na swoje Konto Klienta wymaga podania „loginu” oraz hasła. Loginem Klienta jest adres email podany podczas Procesu Zamówienia. Hasłem jest tworzone przez użytkownika w procesie rejestracji.
 5. Klient ma obowiązek utrzymać swoje hasło w tajemnicy i nie udostępniać go osobom trzecim. EnergyClub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w związku z udostępnieniem hasła osobie trzeciej lub wykorzystaniem hasła Klienta przez osobę trzecią, EnergyClub nie ponosi winy.
 6. Hasło Klienta do Konta Klienta powinno spełniać następujące wymagania:
 • 8 znaków
 • Przynajmniej jeden znak specjalny
 • Przynajmniej jedna wielka litera
 • Przynajmniej jedna cyfra

Na Koncie Klienta znajdują się w szczególności następujące dokumenty dostępne dla Klienta w formacie plików „pdf”, z możliwością ich przeglądania w ramach Konta Klienta lecz bez opcji edycji ich treści oraz z możliwością ich pobrania i zapisania na nośniku elektronicznym Klienta:

 • Umowa Członkowska zawarta przez Klienta,
 • Regulamin zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony

internetowej Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K. w wersji obowiązującej Klienta,

 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy Członkowskiej, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2)

Regulaminu.

 1. Na Koncie Klienta znajdują się również następujące informacje dotyczące Klienta i jego Umowy Członkowskiej:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Email,
 • PESEL,
 • Telefon,
 • Adres,
 • Obywatelstwo,
 • Kod pocztowy,
 • Status Umowy Członkowskiej,
 • Rodzaj Umowy Członkowskiej,
 • Stan konta Klienta (status dokonywanych Płatności).
 • 4

Sposób i termin płatności z tytułu Umowy Członkowskiej

 1. Dokonanie płatności z tytułu Umowy Członkowskiej zawartej za pośrednictwem Strony Transakcyjnej, zwane dalej „Płatnością”, możliwe będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: przelewy24.pl oraz przez system ESPAGO, na którą Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i potwierdzeniu Umowy Członkowskiej, na zasadach określonych w Umowie.

Członkowskiej, niniejszym Regulaminie oraz regulaminie dokonywania wpłat w powyżej wskazanym

serwisie płatniczym, zwanym dalej „Serwisem Płatniczym”.

 1. Jeżeli nie podano inaczej, ceny usług oferowanych przez EnergyClub na Stronie Transakcyjnej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny mogą nie obejmować dodatkowych jednorazowych kosztów zawarcia Umowy Członkowskiej. Wszelkie dodatkowe opłaty, jeżeli wiążą się z zawarciem Umowy Członkowskiej, są zawsze wskazane w Umowie Członkowskiej wygenerowanej na podstawie przeprowadzonego przez Klienta Procesu Zamówienia akceptowanej przez Klienta przed jej
 2. Ostateczną Płatnością (ceną) związaną z ofertą wybraną przez Klienta są kwoty wskazane w Umowie Członkowskiej wygenerowanej na podstawie przeprowadzonego przez Klienta Procesu Zamówienia i wiążą one Klienta od momentu zaakceptowania przez niego tak wygenerowanej Umowy Członkowskiej zgodnie z § 3 ust. 1 lit. e)
 3. Klient ma możliwość dokonywania Płatności z tytułu Umowy Członkowskiej wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych w Serwisie Płatniczym. Klient wyrażając zgodę na obowiązywanie niniejszego Regulaminu oraz zawierając Umowę Członkowską za pośrednictwem Strony Transakcyjnej zgadza się na dokonywanie Płatności za pośrednictwem Serwisu Płatniczego.
 4. Płatność zgodnie z Umową Członkowską składa się z trzech rodzajów wpłat:
  • Wpłata jednorazowa – na którą składają się wszelkie Płatności Jednorazowe wymienione w Umowie Członkowskiej zgodnie z wybraną przez Klienta ofertą,
  • Wpłaty rekurencyjne – na które składają się Płatności Cykliczne, o których mowa w Umowie

Członkowskiej zgodnie z wybraną przez Klienta ofertą.

 • Płatność comiesięczna – Płatność za każdy miesiąc opłacana przez klienta na podstawie wybranej umowy, w wypadku zaległości mogą zostać naliczone odsetki za zaległe miesiące.
 1. Płatności z tytułu Umowy Członkowskiej pobierane za pośrednictwem Serwisu Płatniczego będą

dokonywane zgodnie z wyborem Klienta poprzez:

 • stałe obciążenie karty kredytowej, albo
 • stałe obciążenie karty
 • Płatność kartą lub przelewem poprzez serwis Przelewy24
 1. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowania Umowy Członkowskiej i nie później niż w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie Płatności Klient zostanie poinformowany o brakującej Płatności i obowiązku jej dokonania wiadomością email wysłaną na adres poczty elektronicznej (email) wskazany w trakcie Procesu Zamówienia.
 2. Ceny wskazane na Stronie Transakcyjnej, w potwierdzeniu Zamówienia oraz na Umowie Członkowskiej są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty publiczno- prawnej obliczone zgodnie z obowiązującymi
 3. Po dokonaniu Płatności Klient otrzyma potwierdzenie dokonania Płatności w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej (email) podany przez Klienta podczas Procesu Zamówienia.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie

internetowej Serwisu Płatniczego.

 • 5

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z procesem zawierania Umowy Członkowskiej za pośrednictwem Strony Transakcyjnej, Klient przekazywać będzie EnergyClub swoje dane osobowe, zwane dalej „Danymi Klienta”. Administratorem Danych Klienta jest EnergyClub, zabezpieczone są na serwerze systemu efitness poprzez efitness.
 2. Podanie Danych Klienta przez Klientów jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych w punkcie 3 poniżej, w szczególności dla możliwości zawarcia Umowy Członkowskiej za pośrednictwem Strony
 3. Dane Klienta przetwarzane są przez EnergyClub wyłącznie w celu i zakresie opisanym w Umowie Członkowskiej, jak również w celu i zakresie przeprowadzenia Procesu Zamówienia za pośrednictwem Strony
 4. Niezależnie od postanowień Umowy Członkowskiej, w przypadku zawarcia przez Klienta Umowy Członkowskiej za pośrednictwem Strony Transakcyjnej, Dane Klienta mogą być przekazane również operatorom płatności obsługującym Serwis Płatniczy, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania Płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów, zgodnie z regulaminami i warunkami korzystania z tych podmiotów, które Klient powinien zaakceptować w trakcie procesu dokonywania Płatności. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w Procesie Zamówienie, postanowieniach Regulaminu oraz Umowy Członkowskiej lub przypadkach określonych przepisami prawa, dane osobowe Klientów przekazane EnergyClub nie będą udostępniane osobom
 5. EnergyClub informuje, iż prośby o wyrażenie zgody oraz możliwość zawarcia Umowy Członkowskiej dotyczy osób posiadających zdolność do czynności prawnych pozwalającą złożyć we własnym imieniu oświadczenia woli zawarte w Umowie Członkowskiej, jednak nie młodszych niż posiadających ukończony 16 rok życia, w wypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest uzupełnienie formularza o dane opiekuna prawnego.
 6. EnergyClub zapewnia, że Dane Klientów przekazane EnergyClub przez Klientów będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych na serwerach efitness.
 • 6

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamacje dotyczące Procesu Zamówienia oraz zawierania Umowy Członkowskiej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Członkowskiej.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Jatomi przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy: recepcja@energy-club.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien co najmniej wskazać:
  • swoje imię oraz nazwisko,
  • numer Umowy Członkowskiej,
  • czego dotyczy reklamacja.
 4. EnergyClub nie ponosi odpowiedzialności za:
 • podanie przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych Danych Klienta,
 • podszywanie się przez osobę trzecią pod Klienta i podawanie jego Danych Klienta, w szczególności podanie cudzych danych płatniczych niezbędnych do dokonania Płatności, jeżeli EnergyClub nie ponosi za to winy,
 • dokonanie nieprawidłowego wyboru oferty przez Klienta lub niezrozumienia przez Klienta warunków oferty, jeżeli warunki te były, obiektywnie, przedstawione w sposób precyzyjny i zrozumiały i nie wprowadzały Klienta w błąd.
 1. Reklamacja będzie rozpatrzona przez EnergyClub w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez EnergyClub reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji EnergyClub poinformuje Klienta na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez EnergyClub nie wyłącza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na

zasadach ogólnych.

 • 7

Odstąpienie przez Klienta od Umowy Członkowskiej

 1. Klient może odstąpić od Umowy Członkowskiej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie poprzedzającym miesiąc następny trwania umowy
 2. Wskazany w ust. 1 powyżej termin liczy się od dnia zawarcia Umowy Członkowskiej. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia EnergyClub oświadczenia Klienta w tym zakresie.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Członkowskiej może mieć dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy. Klient może wykorzystać następujące wzorniki:
  • wzór formularza odstąpienia od Umowy Członkowskiej, który stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy);
  • wzór formularza odstąpienia od Umowy Członkowskiej opracowany przez EnergyClub stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie Transakcyjnej oraz na stronie internetowej
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Członkowskiej może zostać:
  • Przesłane w formie pisemnej na adres siedziby EnergyClub:

EnergyProfit Sp. Z.o.o Sp. K.

Gdynia

Ul. Tadeusza Wendy 15

81-341

 1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Odstąpienie od Umowy Członkowskiej powoduje wygaśnięcie powiązanych umów dodatkowych (jeżeli zostały przez Klienta zawarte).
 1. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez EnergyClub przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Członkowskiej Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Członkowskiej. Przyjmuje się, iż EnergyClub rozpoczyna świadczenie usług z dniem wskazanym w Umowie Członkowskiej, jako dzień rozpoczęcia Członkostwa.
 2. Wysokość płatności za świadczenia spełnione przez EnergyClub do chwili odstąpienia od Umowy Członkowskiej oblicza się proporcjonalnie w przypadku Płatności Cyklicznych oraz w przypadku Płatności Jednorazowych zgodnie z faktycznie podniesionym przez EnergyClub kosztem lub wykonaną usługą.
 3. Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Członkowskiej obejmuje również korzystanie z usług w okresie pomiędzy wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Członkowskiej, a chwilą doręczenia do EnergyClub oświadczenia o odstąpieniu.
 • 8

Sposoby rozstrzygania sporów z Klientem

 1. EnergyClub informuje, że ewentualny spór z Klientem, wynikły w trakcie świadczenia usług na podstawie Umowy Członkowskiej obie strony polubownie między sobą EnergyClub dokona wszelkich starań aby ugoda zadowoliła obie strony. Spór może zostać zakończony również polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, o których mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001
 2. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 3. W przypadku braku wyrażenia zgody na polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy EnergyClub i Klientem, spór taki zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Klienta, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
 • 9

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Umową Członkowską i pozostałymi regulaminami obowiązującymi w Klubach, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Transakcyjnej, która

umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Klubie.

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez EnergyClub. O planowanej zmianie EnergyClub poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie EnergyClub w miejscu widocznym dla Klientów przed zawarciem Umowy Członkowskiej w trakcie Procesu Zamówienia, przy czym do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe Regulaminu, chyba, że Klient wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień
 1. EnergyClub informuje, że Klienci będą mieli możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez EnergyClub. Szczegóły i warunki takich promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Klientom na Stronie Transakcyjnej oraz stronie internetowej EnergyClub. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. EnergyClub informuje, że Dane Klienta korzystającego z promocji będą przetwarzane także w celach wskazanych w regulaminie promocji w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Klientom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich
 2. EnergyClub nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub innych osób za bezprawne wykorzystanie przez inne osoby cudzych danych lub informacji w celu zawarcia Umowy Członkowskiej, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub cudzych danych płatniczych niezbędnych do dokonania Płatności za pośrednictwem Serwisu Płatniczego, jeżeli EnergyClub nie ponosi za to
 3. EnergyClub nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Transakcyjnej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Transakcyjnej z infrastrukturą techniczną

Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony

internetowej EnergyProfit Sp. Z.o.o Sp. K.

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

 

 

Mając na uwadze obowiązek określony art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejszym EnergyClub informuje o:

 • Głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumienia się z

konsumentem

Zgodnie z zawieraną przez Klienta Umową Członkowską uwzględniającą ofertę EnergyClub wybraną przez Klienta w trakcie Procesu Zamówienia, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej.

 

 • danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa

Energy Profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą na ul.Tadeusza Wendy 15 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla m.st. Gdansk, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod numerem KRS: 0000560896, kapitał zakładowy w wysokości: 600.000,00 złotych.

 

 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą

Adres poczty elektronicznej: recepcja@energy-club.pl

 

 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3

Nie dotyczy.

 

 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść

Zgodnie z zawieraną przez Klienta Umową Członkowską uwzględniającą ofertę EnergClub wybraną przez Klienta w trakcie Procesu Zamówienia, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej.

 

 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

Nie dotyczy.

 • sposobie i terminie zapłaty

Termin i sposób zapłaty wynika z § 4 Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K. oraz z Umowy Członkowskiej, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej.

 

 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę

procedurze rozpatrywania reklamacji

Sposób i termin spełnienia świadczenia zależy od wybranej przez Klienta oferty EnergClub i wynika bezpośrednio z Umowy Członkowskiej, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji wynika bezpośrednio z § 6 Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K. W pozostałym zakresie, reklamacje Klientów będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 21 dni od dnia ich prawidłowego dostarczenia/zgłoszenia do Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K.. Reklamacje Klienci mogą doręczać poprzez:

 • przesłanie ich w formie pisemnej na adres siedziby Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K.,
 • złożenie osobiście reklamacji na recepcji Klubu, którego reklamacja dotyczy,
 • przesłania pisma zawierającego reklamację drogą elektroniczną na następujący adres email: recepcja@energy-club.pl

przy czym reklamacja będzie rozpatrzona, jeżeli zawiera przynajmniej następujące informacje: imię i nazwisko Klienta, numer Umowy Członkowskiej oraz opis reklamacji.

 

 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy Członkowskiej opisany jest w § 7 Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp. Z.o.o Sp. K.

 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

Nie dotyczy.

 

 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Obowiązek opisany w § 7 ust. 7–9 Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp.Z.o.o Sp. K..

 

 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

Nie dotyczy.

 

 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Nie dotyczy.

 

 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Nie dotyczy.

 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim

Energy Profit Sp. Z.o.o Sp.k. nie posiada, ani nie stosuje się do kodeksów dobrych praktyk, o których

mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

 

 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu

Zgodnie z zawieraną przez Klienta Umową Członkowską uwzględniającą ofertę Energy Club wybraną przez Klienta w trakcie Procesu Zamówienia, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej (w szczególności § 2 i § 3 Umowy Członkowskiej).

 

 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Zgodnie z zawieraną przez Klienta Umową Członkowską uwzględniającą ofertę EnergyClub wybraną przez Klienta w trakcie Procesu Zamówienia, której treść Klient potwierdza i akceptuje przed zawarciem Umowy Członkowskiej (w szczególności § 2 Umowy Członkowskiej).

 

 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Nie dotyczy.

 

 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

Nie dotyczy.

 

 

 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć

Strona Transakcyjna kompatybilna jest z następującymi przeglądarkami internetowymi: IE:11, EDGE: AII, Firefox Chrome, Safari: 8,9 (tylko urządzenia Apple), Opera, jak również z następującymi przeglądarkami urządzeń mobilnych: Safari IOS, Chrom Android, IE Mobile.

 

Wyświetlanie niektórych treści Strony Transakcyjnej oraz możliwość odczytania plików zapisywanych w formcie „pdf”

Wymaga przeglądarki z funkcją odczytu PDF lub programu Adobe Acrobat Reader lub innego o podobnej funkcjonalności .

 

 

 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Zgodnie z § 8 Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp. Z.o.o Sp.k.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony

internetowej Energy Profit Sp.Z.o.o Sp.k.

 

WZÓR

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 

 
  

Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014.827 z późn. zm.) oraz

postanowieniami Regulaminu zawierania umowy członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony internetowej Energy Profit Sp.Z.o.o Sp.k („Regulamin”), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem poniesionych przez Klubowicza dodatkowych kosztów dostarczenia Umowy, o ile były one inne niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Umowy oferowany przez JF.

 

 

 

DANE OSOBOWE KLUBOWICZA

 

Imię:

 

 

Nazwisko:

 

 

E-mail

 Numer telefonu: 

 

Nr. członkowski

 

 

Wysokość poniesionych opłat       związanych      z

Umową („Płatności”)

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, iż odstępuję od Umowy Członkowskiej zawartej w dniu

                                roku (dalej „Umowa”) Energy Profit Sp.Z.o.o Sp.k, działającą pod marką Energy Club (zwaną dalej: „EC”), prowadzącą obiekt sportowy (zwanym dalej „Klub”).

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przyznający konsumentowi, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Numer konta, na które EC zwróci poniesione przez Klienta koszty członkostwa, tj. Płatności wniesione przez Klienta

na poczet Wynagrodzenia EC do dnia złożenia niniejszego oświadczenia:                                                                                                                                                                          

Miejscowość, data:

Podpis Klubowicza:

  

Załącznik nr 3 do Regulaminu zawierania Umowy Członkowskiej na odległość za pośrednictwem strony

internetowej Energy Profit Sp.Z.o.o Sp.k

 

 

No.

 

Klub

 

Adres

 

Kod pocztowy

 

Telefon

 

1

 

Energy Club

Ul. Tadeusza Wendy 15 Gdynia

 

81-341

 

58 620 33 33